Comptabilitat i assessorament tributari

Comptabilitat i assessorament tributariAssessorament comptable i fiscal

Donat el nou marc fiscal andorrà i amb l’esperit de millorar i ampliar els nostres serveis, la nostra societat ha decidit crear un nou departament d’assessorament comptable i fiscal per a petita i mitjana empresa.

Aquest servei és adequat per aquelles empreses que, per la seva dimensió, no disposen dels recursos o eines necessaris per tal de gestionar àrees com la comptabilitat, la fiscalitat i la gestió laboral dins de la pròpia organització, o be si necessiten una eina de suport que els assessori i revisi els seus procediments comptables, així com la preparació i presentació dels comptes anuals i de les declaracions tributàries.

 

Serveis

  1. Elaboració mensual dels estats comptables: Llibre Diari, Llibre Major, Comptes de Pèrdues i Guanys, Balanç de Situació i Balanç de Sumes i Saldos.
  2. Assistència i formulació dels comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de Flux d'Efectiu i Memòria).
  3. Redacció de les actes i certificacions d’aprovació dels comptes anuals.
  4. Presentació i dipòsit dels comptes anuals al Registre.
  5. Preparació i presentació de les declaracions tributàries ( tant Impostos Directes com Indirectes).
  6. Assessorament de l’aplicació del nou Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF).